Leveringsvoorwaarden

winkelDe algemene voorwaarden van Uitgeverij Genoeg zijn van toepassing op alle leveringen, door Uitgeverij Genoeg aan consumenten. Door te bestellen geef je aan met de Algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Uitgeverij Genoeg heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als je artikelen ontvangt die je niet hebt besteld, dien je Uitgeverij Genoeg hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Uitgeverij Genoeg aan jou vermelde gegevens moeten direct door jou aan Uitgeverij Genoeg worden gemeld.

Aanbiedingen

Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Uitgeverij Genoeg kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor vaste klanten of abonnees van het tijdschrift of van de nieuwsbrief.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Uitgeverij Genoeg kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment reeds zijn gedaan.

Betalen

Je kunt via Ideal betalen of Uitgeverij Genoeg machtigen tot eenmalige incasso.

Eigendomsvoorbehoud

Uitgeverij Genoeg blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Uitgeverij Genoeg verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Levering

Wanneer je bestelling bij ons binnenkomt, worden de artikelen gereserveerd. Zodra je betaling binnen is, worden de artikelen opgestuurd. Mocht de levertijd van maximaal tien werkdagen na ontvangst van je betaling niet haalbaar zijn, omdat de artikelen niet voorradig zijn dan nemen we contact met je op.

Verzendkosten

De prijzen zijn exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Binnen Nederland is de bijdrage in de verzendkosten € 1,99. Voor België is de bijdrage € 2,99. Voor informatie over de bijdrage in de verzendkosten naar andere landen kunt u een mailtje sturen naar info@genoeg.nl.

Retour

Wanneer het bestelde artikel niet aan je verwachtingen voldoet, kun je het binnen 10 dagen kosteloos retour zenden, vermeld op de originele verpakking: ‘retour afzender’.

Hiervoor gelden de volgende regels: het artikel moet:

  • onbeschadigd zijn;
  • voorzien zijn van de originele verpakking.

Na ontvangst van het artikel maken we het door jou betaalde bedrag voor het artikel over.

Bestelling beschadigd?

Wij voeren je bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Toch kan er tijdens de bezorging iets mis gaan. Blijkt je bestelling bij ontvangst beschadigd, meld ons dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één week. Neem voordat je iets terugzendt even contact met ons op via beheer@genoeg.nl

Aflevering en levertijd

Aflevering vindt plaats door toezending van het product aan het door de consument opgegeven adres. Op moment van overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft Uitgeverij Genoeg aan haar leveringsverplichting voldaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van twee weken. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument, met behoud van diens recht op nakoming, het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien een besteld product tijdelijk is uitverkocht wordt de klant hiervan binnen twee weken per mail op de hoogte gesteld door Uitgeverij Genoeg, vergezeld van een indicatie van de nieuwe levertijd. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Reeds gedane betalingen worden zo snel mogelijk teruggestort. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Uitgeverij Genoeg van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Uitgeverij Genoeg geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Uitgeverij Genoeg bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Uitgeverij Genoeg om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Garantie

Uitgeverij Genoeg garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van de artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant ervoor verstrekt. Als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de artikelen niet voldoen aan bovenstaande garantie, dan zal Uitgeverij Genoeg in overleg met u zorg dragen voor vervanging of herstel dan wel voor terugbetaling van de koopprijs na retourzending van het artikel. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen in het artikel hebben aangebracht.

Aansprakelijkheid

Uitgeverij Genoeg staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Uitgeverij Genoeg in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Geschillen

Uitgeverij Genoeg zal altijd, indien u onverhoopt niet tevreden bent over een geleverd product of over onze service, dit in goed onderling overleg proberen op te lossen. Mochten wij daar niet uitkomen, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Bosch. Op elke overeenkomst in het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Uitgeverij Genoeg heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Uitgeverij Genoeg en de klant worden vastgelegd.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uitgeverij Genoeg
Ridderstraat 56
5342 AL Oss
KvK 17118974
BTWnummer NL808415141B01